Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Drijvend Terras

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Drijvend Terras: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van ‘Bmarkus’, gevestigd aan C. Evertsenstraat 61, 1215 LK te Hilversum , ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 7840567.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Drijvend Terras een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Drijvend Terras en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Drijvend Terras zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verhuur en/of verkoop van Producten, al dan niet inclusief de installatie en/of montage daarvan.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Drijvend Terras en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Drijvend Terras en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die middels de webwinkel van Drijvend Terras wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Drijvend Terras geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst middels een eenvoudig e-mailbericht wordt gesloten of in het geval de Consument de contactgegevens van Drijvend Terras op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door Drijvend Terras aan de Wederpartij te verkopen of te verhuren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, drijvende terrassen en accessoires.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drijvend Terras en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals middels de door de Wederpartij aanvaarde offerte van Drijvend Terras, worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Drijvend Terras is geheel vrijblijvend. Een aanbod van Drijvend Terras kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Drijvend Terras worden herroepen.
 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Drijvend Terras dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Drijvend Terras dat is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Drijvend Terras, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Drijvend Terras anders aangeeft.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in lid 2, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten gronden, geen recht van ontbinding bij de levering van:
 3. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 5. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Drijvend Terras aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Drijvend Terras. Zo spoedig mogelijk nadat Drijvend Terras in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Drijvend Terras de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 6. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag die Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 7. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Drijvend Terras retourneren.
 8. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Drijvend Terras is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.
 9. Tenzij Drijvend Terras de Consument heeft aangeboden de Producten zelf af te halen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand, zal de Consument de betreffende Producten retourzenden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen. In geval van retourzenden door de Consument, komen de kosten van retourzenden voor zijn rekening.
 10. Drijvend Terras zal de van de Consument ontvangen betaling, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Drijvend Terras zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Drijvend Terras niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Drijvend Terras aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | VERHUUR VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verhuur van Producten, zoals drijvers.
  1. De Wederpartij is verplicht, op eerste verzoek van Drijvend Terras, zich te legitimeren door middel van een kopie van zijn geldige legitimatiebewijs.
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd.
  1. Tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid is geëindigd, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de looptijd van zeven dagen.
  1. De Overeenkomst eindigt door teruglevering van de Producten aan Drijvend Terras, doch pas op het moment dat de bepaalde looptijd is verstreken.
  1. De Wederpartij is in het kader van de Overeenkomst wekelijks een betaling aan Drijvend Terras verschuldigd. Dit bedrag is exclusief de kosten van eventuele aflevering en installatie/montage van de Producten door of namens Drijvend Terras bij aanvang van de Overeenkomst, alsook exclusief de kosten van eventueel afhalen en eventuele deïnstallatie/demontage daarvan door of namens Drijvend Terras bij het eindigen van de Overeenkomst.
  1. Indien de Producten niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek aan de Wederpartij kan worden geleverd of niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek weer door de Wederpartij wordt teruggeleverd of beschikbaar gesteld, komen de daaruit voortvloeiende kosten en schade aanvullend voor rekening van de Wederpartij.
  1. Indien de Producten niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek aan de Wederpartij kan worden geleverd, is de Wederpartij niettemin de prijs over de gehele looptijd van de Overeenkomst verschuldigd, terwijl de Producten voor de Wederpartij ter beschikking van Drijvend Terras worden gehouden. Indien de Wederpartij niet onverwijld na sommatie daartoe, de Producten in ontvangst neemt, is Drijvend Terras gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de prijs over de gehele looptijd van de Overeenkomst onverkort verschuldigd blijft.
  1. De Wederpartij verklaart de Producten in de staat te hebben ontvangen als waarin deze aan haar zijn geleverd.
  1. Behoudens normale slijtage dient de Wederpartij de Producten gedurende de periode dat deze haar ter beschikking staan, in dezelfde staat te houden als waarin deze aan haar zijn geleverd. De Wederpartij is verplicht om de Producten, almede alle eventueel daarbij behorende bescheiden, behoudens normale slijtage, in oorspronkelijke staat en tijdig weer aan Drijvend Terras terug te leveren. De Wederpartij verbeurt een boete ter grootte van de tweemaal de naar evenredigheid vastgestelde dagprijs van de Producten voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de Wederpartij in gebreke blijft met het terugleveren van de Producten, onverminderd het recht van Drijvend Terras om vergoeding te vorderen van de eventueel extra gemaakte kosten en overige geleden schade. Indien de Producten, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Drijvend Terras worden teruggeleverd dan waarin zij bij aanvang van de Overeenkomst ter beschikking van de Wederpartij zijn gesteld, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Drijvend Terras gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Drijvend Terras om vergoeding van eventuele overige schade te vorderen. Indien bij teruglevering van de Producten deze niet direct door Drijvend Terras gecontroleerd worden op schade, zal Drijvend Terras dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruglevering. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van de Producten waarvoor de Wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de Wederpartij.
  1. De Wederpartij dient de Producten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de Producten. De wijze van gebruik van de Producten zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
  1. De Wederpartij zal als een goed huurder voor de Producten zorgdragen. De Wederpartij is te allen tijde verplicht Drijvend Terras dan wel een door haar gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar de Producten zich bevinden teneinde de toestand van de Producten te laten inspecteren.
  1. Indien door Drijvend Terras aan de Wederpartij omtrent het gebruik van de Producten aanwijzingen worden verstrekt, is de Wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.
  1. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Producten onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar het volgens Overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te stellen.
  1. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de Producten om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Wederpartij in de verhouding tot Drijvend Terras in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Wederpartij de feitelijke macht over de Producten geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
  1. Indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gebrek in of aan het Product voordoet, dient de Wederpartij dit direct te melden aan Drijvend Terras. Het is de Wederpartij niet toegestaan zelf gebreken te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de Producten.
  1. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de Wederpartij in geval van diefstal of verlies van, of schade aan de Producten verplicht hiervan terstond melding te doen aan Drijvend Terras. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Drijvend Terras doen toekomen. Indien de Wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Drijvend Terras die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
  1. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van de Producten, is de Wederpartij verplicht de vervangingswaarde van de Producten te vergoeden, onverminderd het recht van Drijvend Terras om vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 6. | VERKOOP: LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verkoop van Producten.
 2. De levering van de Producten vindt plaats op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging van de Producten door Drijvend Terras, komen de gebruikelijke daarvoor door Drijvend Terras gehanteerde bezorgkosten voor rekening van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Drijvend Terras behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens haar in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en haar overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
 6. Indien Drijvend Terras als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

Drijvend Terras spant zich in de tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Drijvend Terras treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Drijvend Terras Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Drijvend Terras haar verplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. De Wederpartij is gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Drijvend Terras, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Drijvend Terras mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Drijvend Terras Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Drijvend Terras ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Drijvend Terras ter zake.
 2. Ten aanzien van de levering door Drijvend Terras van Producten aan de Wederpartij, dient de Wederpartij op het moment van leveren daarvan, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Drijvend Terras. Indien de Producten evenwel door de Wederpartij worden afgehaald op locatie van Drijvend Terras, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Wederpartij de Producten heeft meegenomen.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Drijvend Terras te zijn ingediend.
 4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Drijvend Terras is geklaagd.
 5. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Drijvend Terras uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Drijvend Terras bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verkoop van Producten.
 2. Drijvend Terras verstrekt uitsluitend garantie op de door haar geleverde Producten indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat:
 3. op occasions en andere tweedehands Producten geen garantie van toepassing is; en,
 4. een door Drijvend Terras, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Drijvend Terras kunnen doen gelden (non-conformiteit).
 5. De eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een van na de levering van buiten komende oorzaak dan wel anderszins niet aan Drijvend Terras dan wel haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Drijvend Terras en het uitvoeren van reparaties aan het geleverde die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Drijvend Terras zijn uitgevoerd.
 6. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 7. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Drijvend Terras worden geretourneerd.

 ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Drijvend Terras is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Indien Drijvend Terras bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Drijvend Terras is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Drijvend Terras ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Drijvend Terras in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
  1. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Drijvend Terras gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Wederpartij is, in geval de Overeenkomst voorziet in de verhuur van een Product, in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten Overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
  1. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Drijvend Terras op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
  1. De Wederpartij is verplicht de schade die Drijvend Terras ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
  1. Indien Drijvend Terras de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar en is Drijvend Terras, indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in de verhuur van Producten, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de Producten onmiddellijk terug te nemen.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. Het aanbod van Drijvend Terras vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste (verkoop)prijs, weekprijs, bezorg- en installatiekosten.
 2. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Drijvend Terras gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat Drijvend Terras een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de kooprijs.
 3. Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door Drijvend Terras aangewezen betaalmethode(n), binnen de door Drijvend Terras vermelde termijn of op het daartoe door Drijvend Terras aangezegde moment.
 4. Drijvend Terras is gerechtigd de aan de Wederpartij te verstrekken facturen per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens. Voorts draagt de Wederpartij de schade veroorzaakt door een (andere) tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade veroorzaakt door een andere omstandigheid die niet aan Drijvend Terras kan worden toegerekend.
 2. Drijvend Terras is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Drijvend Terras is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 3, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Drijvend Terras in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 4. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Drijvend Terras aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Drijvend Terras toegerekend kunnen worden;
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 6. De aansprakelijkheid van Drijvend Terras is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Drijvend Terras betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Drijvend Terras nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Drijvend Terras afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Drijvend Terras dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. In het kader van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De Wederpartij vrijwaart Drijvend Terras van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Drijvend Terras toerekenbaar is. Indien Drijvend Terras uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Drijvend Terras zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Drijvend Terras, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Drijvend Terras en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Drijvend Terras.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP

 1. Alle door Drijvend Terras verkochte Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Drijvend Terras hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Drijvend Terras dan wel aan de door haar aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Drijvend Terras is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Als de Wederpartij, nadat de verkochte Producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Drijvend Terras dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de vermeende gebreken of tekortkoming heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk (zoals per e-mail) te worden ingediend bij Drijvend Terras.
 2. Bij Drijvend Terras ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Drijvend Terras aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.